دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   نقی زاده

پست الکترونیکی : drmnaghizadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : طراحی شهری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه شهرسازی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/04/01

محمد نقی زاده

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^